Allmänna Villkor
Dessa allmänna villkor gäller för försäljning av alla Fotogenlampor.se:s produkter och tjänster såsom t.ex. fotogenlampor, tillbehör och reservdelar (nedan kallade Produkterna) av Fotogenlampor.se, org-nr 550517-6643, (nedan kallat Fotogenlampor.se), om annat inte särskilt överenskommits mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Fotogenlampor.se. Vid försäljning till konsument tillämpar Fotogenlampor.se de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Beställning
Beställning av Produkterna sker via Fotogenlampor.se:s webbshop www.fotogenlampor.se, telefon eller e-post. Vid beställning träffas avtal om köp först när Fotogenlampor.se bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Fotogenlampor.se förbehåller sig för fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Fotogenlampor.se:s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Fotogenlampor.se rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om produkt i Fotogenlampor.se:s sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Fotogenlampor.se ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.
Kunden är skyldig att följa angivna åldersgränser som finns för de produkter kunden beställer.

Leveransvillkor
Fotogenlampor.se levererar med DHL, postpaket eller brev. Kunden står för kostnaden av leveransen samt eventuellt extra förpackningsmaterial och avgifter och liknande. Om leveransen skall ske till annat land än Sverige äger Fotogenlampor.se rätten att ta betalt för fraktkostnader överstigande den inräknade leveranskostnaden innan leverans sker.

Om leveransförsening uppstår meddelar Fotogenlampor.se Kunden detta genom e-post, alternativt genom Kundens personliga leveransstatussida. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen via e-post. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, exempelvis då Fotogenlampor.se:s leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Fotogenlampor.se. Fotogenlampor.se förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Fotogenlampor.se ansvarar för transportrisken, dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten till Kundens postutlämningsställe. Kunden står för risken samt kostnader vid eventuell retur till Fotogenlampor.se.

Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador till Fotogenlampor.se inom 3 arbetsdagar från det tillfälle att godset emottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera varans skick snarast efter mottagande av gods. Kunden skall även behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.

Priser och betalning
På Fotogenlampor.se:s hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt, samt andra skatter och pålagor. Betalning sker via Sveas betaltjänster. I händelse av att Fotogenlampor.se inte emottar betalning från kund beroende på spärrat kort eller att kort/konto saknar täckning eller liknande äger Fotogenlampor.se rätt att begära betalning på annat sätt. Om vara levererats och betalning uteblivit äger Fotogenlampor.se rätten att lämna över ärendet till inkasso.

Betalningssäkerhet
Fotogenlampor.se garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds via Fotogenlampor.se:s webbshop är säkra.

Sekretess och säkerhet
I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Fotogenlampor.se lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Fotogenlampor.se dokumenterar även all kommunikation som Fotogenlampor.se har med Kunden via e-post, Detta för att tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Fotogenlampor.se.

Fotogenlampor.se kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Garanti och reklamationsrätt
Fotogenlampor.se säljer alla produkter med ett års garanti, enligt Konsumentköplagen.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabriaktionsfel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid felaktig användning eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan.

Kundens orderbekräftelse och ordersedel gäller som garantibevis.

Ångerrätt och öppet köp
Kunden har alltid minst 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot varan. Kunden skall själv betala returfrakten.
Kunden har alltid fraktrisken vid en retur av något slag. Varan skall förpackas väl och om möjligt i orginalförpackningen.
Om en vara returneras i annat än nyskick komplett med förpackning och förbrukningsmaterial görs ett återställningsavdrag på minst 20% av varans kostnad. Avdraget avstås om varan returneras i oförändrat skick.
Ångerrätt gäller inte beställningsvaror om inte annat anges i varans beskrivning.
Vid utnyttjande av ångerrätten kan kunden använda ånger/öppet köp blanketten som bifogades vid köpet.
Ångerblankett finns även för utskrift här.
Du kan också välja att använda Konsumentverkets standard-blankett som du hittar här.

Återbetalning/Kreditering
Fotogenlampor.se betalar tillbaka erlagt köpbelopp, avdraget eventuell återställningsavgift eller dylikt.
En återbetalning/kreditering sker i första hand till det ursprungliga betalsättet, vilket normalt sker inom 30 arbetsdagar från det att vi mottagit och godkänt din retur. Vid retur återbetalas inte tilläggstjänster så som retur-, faktura- eller fraktkostnad, vi förbehåller oss rätten att göra avdrag för de förhöjda kostnaderna.

Ej fullföljd order
Om kunden inte fullföljer betalningen för order allternativt avbeställer order äger Fotogenlampor.se rätten att ta ut en i kassasystemet angiven administrativ avgift. Om avgiften inte betalas äger Fotogenlampor.se rätten att lämna över ärendet till inkasso.

Avbeställning
Kunden skall alltid avbeställa hela eller del av order via Fotogenlampor.se kundsupport. Kunden skall ange sitt order id vid avbeställning. Avbeställning skall ske via:

Okynnesbeställningar
Alla okynnesbeställningar polisanmäles.

Serviceärenden
Vid serviceärenden och garantiärenden skall Kunden i första hand kontakta Fotogenlampor.se. Fabrikationsfel skall konstateras av Fotogenlampor.se, varpå Kunden erhåller reservdelar alternativt ny produkt. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning skall betalas av Kunden, i enlighet med konsumentköplagens eller köplagens regler.

Fotogenlampor.se skall inte hållas skadeståndsskyldig för något fall där en av kunden köpt vara orsakar skada på person eller fast eller lös egendom direkt eller indirekt. Kunden ansvarar själv för att produkten används på ett säkert och korrekt sätt.

Datalagring och integritet
Våra regler och uppgifter om datalagring och integritet, klicka här.

Lagval
På dessa allmänna villkor skall svensk rätt tillämpas.

Vid frågor eller funderingar om Fotogenlampor.se:s allmänna villkor kontaktas kundtjänst på: